Formularz kontaktowy
logo
 

GOK

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) , uchwały nr XI/104/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie: określenia formy organizacyjno-prawnej instytucji kultury działającej w gminie Goleszów oraz postanowień statutu. GOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie ochrony, tworzenia, rozwoju i upowszechniania kultury, mającą na względzie rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Goleszów oraz osób przebywających na jej terenie.