Formularz kontaktowy
logo
 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek
i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Najstarsze odnalezione ubarwione jajka pochodzą z Mezopotamii.  Pięknie zdobione jaja, będące symbolem odradzającego się życia,  od wieków zdobią polskie stoły podczas Świąt Wielkanocnych. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała.

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zaprasza

 do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

dla dzieci z klas 1 – 4  szkół podstawowych

z Gminy Goleszów

 „WIELKANOCNE JAJO”

Patronat nad konkursem  objęła

 Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar

 

Regulamin

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanocne jajo” jest Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości artystycznej,
 • Wyrabianie poczucia estetyki,
 • Zachęcenie uczniów do rozwijania talentów,
 • Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.
 • Kultywowanie tradycji
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 1. Temat konkursu: „”Wielkanocne jajko”
 2. Warunki konkursu:
 • Uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych Gminy Goleszów,
 • Prace oceniane będą w jednej kategorii
 • Komisja oceniająca może przyznać 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia
 • Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Konkurs ma charakter indywidualny,
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,
 • Technika wykonania prac: ozdobienie plastikowego lub styropianowego jajka dowolną techniką plastyczną, kierując się tematem konkursu, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, pomysłowość.
 • Każda praca powinna być zapakowana w woreczek z dołączoną kartką
  z informacjami : imię i nazwisko autora, klasa oraz adres, telefon i e-mail do instytucji patronującej.
 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora konkursu Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
 2. Do prac konkursowych należy załączyć dokumenty wypełnione i podpisane przez rodzica / opiekuna prawnego uczestnika - załącznik nr 1
 3. Termin nadsyłania prac: –  ostatecznie do dnia 27 marca 2020r. do godz. 12.00
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu  27 marca 2020 r. o godz. 16.00
  na stronie internetowej organizatora www.goleszow.com.pl oraz zostaną wysłane
  w wiadomości mailowej szkół.
 5. O wynikach konkursu poinformujemy mailowo do dnia 31 marca 2020 r.
 6. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 16.30 podczas kiermaszu wielkanocnego.
 7. Prace pozostają własnością uczestników. Można je odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej w terminie od 4 do 29 maja 2020 r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora
 8. Organizator ma prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii, biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.
 9. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie pod nr tel. 33 479 05 21 mail gok@goleszow.com.pl

 

Goleszów, dnia 05.03.2020 r.  

 

 


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wielkanocne jajo”

...............................................

Miejscowość, data

 

.........................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................... (imię
i nazwisko dziecka) w konkursie  „WIELKANOCNE JAJO” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Goleszów organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

Zgoda na udział dziecka w konkursie jednocześnie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, klasa) przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie
w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia, a także
na wykonywanie dokumentacji w formie katalogów, fotografii, biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów.

 

                Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy  Regulaminu ww. konkursu, który dostępny jest
na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

...........................................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 


ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikowanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie wizerunku mojego dziecka jako uczestnika ww. Konkursu na:

- Facebooku (PROFIL GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOLESZOWIE)   

TAK / NIE  (zaznaczyć właściwe)

- Stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie 

TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)

- Stronie internetowej Gminy Goleszów

TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)

w celu promocji osiągnięć i umiejętności dziecka, a także w celu promocji placówki.

                Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

......................................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, reprezentowany przez Dyrektora. Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów. Tel. 334790521, e-mail: gok@goleszow.com.pl

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@cuw.goleszow.pl

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

    niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego konkursu - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

    publikacji wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażonej zgody;

    dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

    Odbiorcami Twoich danych będą:

    - Urząd Gminy Goleszów (strona internetowa Urzędu oraz profil na Facebooku);

    - Portal OX.PL

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a także przez okres wystąpienia możliwych roszczeń i obrony przed roszczeniami.

    Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje
Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody.

    Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc wziąć udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

 

......................................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


 
« Powrót